Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport ESPI 30/2019 – Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 30/2019 Z DNIA 21.11.2019 12:29:08

 

Podstawa prawna:  Inne uregulowania

Kancelaria: Publiczna

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna _Spółka, Emitent_ zwołuje na dzień 18 grudnia 2019 roku na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Agata Tyc, Julita Jastrzębska-Kurdziel Spółka Cywilna, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 50-038 Wrocław, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór członka Rady Nadzorczej.
5. Zmiana statutu w związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi
nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa
pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady
Nadzorczej.
7. Wprowadzenie akcji serii A i B1 na rynek NewConnect w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 2 grudnia 2019 roku.

Adres Poczty Elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: wza@purebiologics.com

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Pure Biologics S.A. www.purebiologics.com

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie o zwolaniu NWZ Pure Biologics SA

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu