Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport ESPI 26/2019 – Wniosek akcjonariuszy o zamianę akcji imiennych na okaziciela

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 26/2019 Z DNIA 21.10.2019 14:58:23

 

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria: Publiczna

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wnioski od Akcjonariuszy Założycieli Spółki na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki o dokonanie przez Zarząd zamiany wszystkich należących do nich akcji imiennych serii A w łącznej liczbie 185 400 o wartości nominalnej 0,10 zł każda na akcje zwykłe na okaziciela serii A _Akcje_, powodującej jednocześnie, zgodnie z §8 ust.3 Statutu Spółki utratę uprzywilejowania tych akcji. Wszyscy Akcjonariusze Założyciele posiadający akcje serii A wnieśli również do Zarządu Spółki o: _i_ podjęcie wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych w celu realizacji dematerializacji Akcji Spółki, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych _ii_ wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; _iii_ dokonanie stosownych wpisów w księdze akcyjnej Spółki; _iv_ wprowadzenia do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu obejmującego głosowanie nad uchwałą wprowadzającą stosowne zmiany do brzmienia Statutu Spółki oraz rejestracji dokonanych zmian w KRS.
Akcje objęte wnioskiem stanowią 12,09,% kapitału Spółki i są obecnie uprzywilejowane w taki sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje te stanowią 20,15% ogólnej liczby głosów, a po dokonaniu zamiany będą stanowić 12,09% głosów na WZ. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po dokonaniu zamiany wynosić będzie 1 654 000, zamiast dotychczasowych 1 839 000 głosów. Wysokość kapitału akcyjnego nie ulegnie zmianie.
Jeden z wnioskujący akcjonariuszy jest członkiem władz Spółki. Zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu Spółki uchwała Zarządu o zamianie akcji powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza.

Złożone przez Akcjonariuszy Założycieli wnioski o zamianę akcji związane są z realizacją Programu Motywacyjnego, o którym Spółka informowała w komunikacie bieżącym z dnia 11.10.2019r.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu