Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport ESPI 10/2020 – Otrzymanie zaliczki z NCBR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 10/2020 Z DNIA 02.09.2020 11:39

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria: Publiczna

 

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. _Spółka, Emitent_ w nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raporcie okresowym za 2 kwartał 2020 r. dotyczących polityki optymalnego zarządzania płynnymi środkami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prób utrzymania zaliczkowego modelu finansowania działalności B+R przez instytucje dotujące informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju _NCBR_ pozytywnie rozpatrzyło wniosek Spółki i przyznało drugą jednorazową zaliczkę w łącznej kwocie 4 500 000 zł _cztery miliony pięćset zł_ w związku z realizacją projektu B+R rozwoju leku PB001 PureBody. Tym samym, w dniu 2 września 2020 r. na rachunek Spółki wpłynęła pełna powyższa kwota wnioskowanej zaliczki. Okres rozliczenia zaliczki wynosi 6 miesięcy.

Uzyskane w ten sposób środki mają znaczący wpływ na wielkość zaangażowania kapitału własnego Spółki w bieżącą realizację projektów B+R i zdecydowanie pozytywnie wpłyną na płynność Emitenta w najbliższych okresach, poprzez przeniesienie ciężaru finansowania badań z modelu refundacyjnego na system zaliczkowy.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu