Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport EBI 1/2020 – Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki Pure Biologics Spółka Akcyjna

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2020 Z DNIA 15.01.2020 16:23:17


Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa dotyczącą przeprowadzenia 
badania i oceny rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 zawarta ze spółką Quatro Sp. z o.o. ul. Kukułcza 1,
51-418 Wrocław, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3475, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna VI Wydział Gospodarczy 
KRS - KRS 0000311734. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe 
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń - Prezes Zarządu