Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Raport bieżący ESPI nr 4/2019 – Przystąpienie do działań zmierzających do podwyższenia kapitału przez Zarząd Pure Biologics S.A. oraz ich akceptacja przez Radę Nadzorczą

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 4/2019 Z DNIA 14.03.2019 10:22

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria: publiczna

 

W nawiązaniu do raportu nr 3/2019 z dnia 6 marca 2019 r. Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka,
Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 marca 2019 r. Zarząd Emitenta w drodze uchwały
postanowił:

 

1. Przystąpić do działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego na mocy upoważnienia jakie posiada w uchwalonym i zarejestrowanym
Statucie Spółki, poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej
0,10zł (dziesięć groszy) i nie większej niż 22 000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych), w
drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
(„Podwyższenie w Ramach Kapitału Docelowego”).

2. Podwyższenie w Ramach Kapitału Docelowego nastąpi poprzez emisję akcji zwykłych na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie
mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 220 000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji
(„Akcje Serii D”).

3. W następstwie Podwyższenia w Ramach Kapitału Docelowego kapitał zakładowy Spółki
zostanie zwiększony z kwoty 117 241 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden
złotych) do kwoty nie mniejszej niż 117 241,10 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście
czterdzieści jeden złotych i 10 groszy) i nie większej niż 139 241 zł (sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (10 groszy) i
nie większą niż 22 000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych).

4. Zaoferować Akcje Serii D w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek
handlowych) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D oraz na oznaczenie ceny emisyjnej Akcji
Serii D.

5. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

6. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect („ASO”). Zarząd podejmie wszelkie czynności związane z wprowadzeniem Akcji
Serii D do obrotu w ASO niezwłocznie po ich emisji.

7. Na potrzeby prowadzenia negocjacji z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi
objęciem Akcji Serii D, Zarząd ustala maksymalną cenę emisyjną Akcji Serii D na kwotę 25,00
zł (dwadzieścia pięć złotych). Zarząd postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem
o ustosunkowanie się do określenia maksymalnej ceny emisyjnej Akcji Serii D na kwotę
25,00 zł.

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 marca 2019 r. Rada
Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o akceptacji przystąpienia Zarządu do powyższych działań,
pozytywnie zaopiniowała postanowienia wyżej wymienionej uchwały Zarządu oraz wyraziła zgodę
na zaoferowanie Akcji Serii D w drodze subskrypcji prywatnej, po wyrażeniu w odrębnej uchwale
zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji
Serii D oraz ustalenie przez Zarządu maksymalnej ceny emisyjnej Akcji Serii D na kwotę 25,00
(dwadzieścia pięć zł).

 

Pozyskanie kapitału realizowane będzie w celu finansowania realizacji projektów badawczych
i rozwojowych Spółki w szczególności projektu lekowego PureActivator (PB003), o dofinansowaniu
którego przez NCBR Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 31 stycznia b.r.
Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej
pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu