Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 6/2019 – Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 6/2019 Z DNIA 24.04.2019 09:37:42

 

 

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 2 z dnia 8 kwietnia 2019 r. „w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D oraz w sprawie zmiany statutu”, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r., Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego imiennie adresata. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 09.04.2019 r., zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 15.04.2019 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej  na podstawie Umów Objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała łącznie od 1 do 481.590 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej od 0,10 zł do 48.159 zł, w ramach kapitału docelowego określonego w Statucie Spółki.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych 481.590 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 48.159 zł.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 21,00 zł.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje serii D zostały w całości opłacone gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje serii D zapis złożyło ogółem 39 podmiotów (osoby fizyczne 29 i osoby prawne 10).

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii D zostały objęte przez 39 podmiotów.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D wynosi 607.500 zł netto, w tym:

  1. przygotowania i przeprowadzenia oferty – 470 000,00   zł (w tym koszty podjęcia aktu notarialnego),
  2. wynagrodzenia poszczególnych subemitentów – 0 zł
  3. sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 22 000,00 zł,
  4. promocji oferty – 115 500,00 zł.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii D wynosi 10.113.390,00 zł.

Koszty emisji akcji o których mowa w pkt.10 rozliczone będą w księgach rachunkowych Emitenta zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości

 

Podstawa prawna:

  • 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.