Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 4/2019 – Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 4/2019 Z DNIA 15.04.2019 14:49

 

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna (Emitent) zwołuje na dzień 14 maja 2019 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowaniauchwał, sporządzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdana Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w rokuobrotowym 2018.
 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdaniafinansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
 8. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
 10. Zmiany statutu Spółki.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia .

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 28 kwietnia 2019 roku.

 

Adres Poczty Elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia: wza@purebiologics.com

 

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Pure Biologics S.A. www.purebiologics.com

 

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

 • 4 ust. 2 pkt. 1), 2) 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

 

Ogloszenie_zwolanie_ZWZ_PureBiologics_ZAL