Projekt partnerski Apifag - poznaj go bliżej - Purebiologics
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

Api Fag

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego przeznaczonego do profilaktyki i leczenia zgnilca amerykańskiego (złośliwego) oraz zgnilca europejskiego występujących u pszczół miodnych (Apis mellifera).

 

Zgnilec amerykański to choroba bakteryjna czerwiu pszczół, wywoływana przez Paenibacillus larvae wytwarzające formy przetrwalnikowe, które mogą przeżyć w środowisku nawet do 30 lat. Bakteria produkuje ponad miliard spor w każdej zainfekowanej larwie. Zakażenie około 10 endosporami dostarczonymi w pokarmie powoduje już śmierć młodocianej larwy. Chora rodzina słabnie i praktycznie nie ma szans na przetrwanie. W Polsce zgnilec zwalczany jest poprzez palenie chorych rodzin lub ich przesiedlanie do nowego niezainfekowanego ula. Szacuje się że na terenie Polski zgnilec dotyka około 10% rodzin pszczelich w ciągu roku. Strata lub osłabienie takiej ilości rodzin generuje bardzo duże straty ekonomiczne. Według danych pochodzących z różnych województw zakażeniu ulega nawet do 40% rodzin.

 

Zgnilec europejski (kiślica) jest chorobą przewodu pokarmowego czerwiu otwartego i zasklepionego, powodującą zamieranie larw, w której najważniejszym czynnikiem patogennym jest bakteria Melissococcus pluton. Występowanie kiślicy w obrębie rodziny pszczelej przyczynia się do osłabienia oraz obniżenia jej wydajności. Brak szybkiej reakcji doprowadzić może do osypania się rodziny. Z powodu zagrożenia zgnilcem amerykańskim jak i europejskim światowej populacji pszczoły miodnej, a tym samym globalnej gospodarki oraz braku skutecznych metod walki ze zgnilcem, niezbędne jest opracowanie skutecznego sposobu leczenia oraz zapobiegania chorobom. Obecnie nie istnieje żaden komercyjnie dostępny preparat bakteriofagowy mogący posłużyć jako lek przeciwko zgnilcowi amerykańskiemu i europejskiemu.

 

Idea projektu wychodzi naprzeciw jednemu z najpoważniejszych problemów zdrowotnych i ekonomicznych dotyczących pszczół miodnych, gdyż choroby zgnilcowe prowadzą do osłabienia żywotności rodzin pszczelich i idących za tym strat ekonomicznych w rolnictwie i sadownictwie. Planowane badania są związane ze stworzeniem unikalnej kolekcji fagów swoistych wobec Paenibacillus larvae oraz Melissococcus pluton – patogenów, które stanowią główny czynnik etiologiczny zgnilców występujących u czerwiu pszczół miodnych.

 

 

PARTNERZY: