Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

nasz zespół

Pure Biologics tworzą niezwykle zdolni i energiczni ludzie, którzy z pasją realizują każdy nowy projekt. Nasi pracownicy tworzą zespół badawczo-rozwojowy o szerokich kompetencjach i bogatym doświadczeniu zdobytym w polskich jak i zagranicznych jednostkach. Na ponad 90 zatrudnionych w Spółce osób, więcej niż 40% posiada stopień naukowy doktora. Trzon naukowy i zarządczy to osoby będące akcjonariuszami Spółki, a grono będące pomysłodawcami i biorące aktywny udział w realizowanych projektach stanowi o stabilności zespołu i jego pełnym zaangażowaniu w osiąganie założonych celów.

 

Wykwalifikowana kadra, wieloletnie doświadczenie i nastawienie na efektywną współpracę pozwalają zarówno osiągać kolejne kamienie milowe projektów B+R jak i realizować zlecenia kontraktowe. 

 

 

zarząd

dr Filip Jeleń, MBA

Założyciel i główny akcjonariusz spółki. Przez 15 lat naukowiec w Zakładzie Inżynierii Białka UWr. oraz Instytucie Medycyny Molekularnej, USA w grupie laureata nagrody Nobla. Kierownik projektów dofinansowanych ze środków publicznych o łącznej wartości ponad 120 mln zł. Odpowiedzialny za koordynację pracy zespołów oraz pozyskiwanie zleceń kontraktowych.

Romuald Harwas

Romuald Harwas w roku 1997 ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na wydziale Zarządzania ze specjalnością Rachunkowość, uzyskując tytuł magistra. Obecnie stara się o członkostwo w Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Posiada wieloletnie doświadczenie w finansach – karierę zawodową rozpoczynał od stanowiska analityka finansowego poprzez specjalistę od rachunkowości zarządczej, kontrolera finansowego aż po dyrektora finansowego i członka zarządu spółek prawa handlowego. Doświadczenie to zdobywał w znaczących na rynku polskim firmach takich jak telewizja TVN, Luxmed czy Synektitk, jak również za granicą, gdzie spędził pracując zawodowo ponad 6 lat m.in. w koncernie Bradken notowanym w głównym indeksie australijskiej giełdy. Uczestniczył w procesach związanych z przejściem spółek z NewConnect na główny rynek GPW, jest specjalistą w zakresie zarządzania, rachunkowości i analiz gospodarczych, współpracował z funduszami inwestycyjnymi venture capital, private equity oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Członek organów zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych. Prywatnie dumny tata bliźniąt oraz miłośnik zabytkowych VW Garbusów.

Rada nadzorcza

Andrzej Trznadel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ekspert w dziedzinie transakcji kapitałowych, prawa handlowego, przekształceń przedsiębiorstw, finansów
i bankowości oraz zarządzania. Wieloletni menedżer Dolnośląskiego Domu Maklerskiego, zarządzał publicznymi funduszami private equity, prowadził przekształcenia, projekty emisyjne oraz upublicznienia spółek technologicznych notowanych w ASO i na GPW.

Prof. dr hab. Julia Bar

Prof. dr hab. Julia Bar jest kierownikiem Zakładu Immunopatologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w immunoonkologii, biologii nowotworów oraz pracach eksperymentalnych z zakresu medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej. Prowadzi badania naukowe dotyczące oporności komórek nowotworowych na chemioterapię oraz nad implantami biologicznymi opartymi o komórki macierzyste. Jej dorobek naukowy obejmuje m.in. dwa patenty, kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz blisko dwieście doniesień konferencyjnych.

Dr Tadeusz Wesołowski

dr Tadeusz Wesołowski ukończył studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji prywatnych inwestycji w branży nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane sektorem ochrony zdrowia. Założyciel firmy Prosper S.A., która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Zasiada w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW. Zaangażowany jest ponadto w funduszach typu Venture Capital: Inovo oraz Experior. 

Dr hab. Mariusz Czekała

Dr hab. Mariusz Czekała  jest profesorem i wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu . Jest uznanym ekspertem z zakresu dyscyplin ilościowych tj . teoria pieniądza w czasie, elementy statystyki i ekonometrii, analiza fundamentalna i techniczna, analiza portfelowa, czy systemy notowań giełdowych. Specjalizuje się w budowaniu modeli ekonometrycznych wyceny spółek kapitałowych i inwestycji. Opublikował szereg prac naukowych i monografii m.in. z zakresu analizy fundamentalnej i technicznej instrumentów finansowych, efektywności funduszy inwestycyjnych oraz instrumentów zabezpieczenia ryzyka finansowego.

Andrzej Kierzkowski

Andrzej Kierzkowski ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. Wydawca, informatyk, inwestor indywidualny. Współzałożyciel i od wielu lat członek zarządu przedsiębiorstw związanych z rynkiem wydawniczym, w tym Helion SA i helion.pl. Posiada doświadczenie w budowie startupów i M&A. Od wielu lat zajmuje się finansami przedsiębiorstw, w szczególności na pierwszych etapach rozwoju.

Rada naukowa

Profesor Jacek Otlewski

Profesor Jacek Otlewski uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Wrocławskim w 1983 roku. Odbył staże podoktorskie na Wydziale Chemii Purdue University (USA) i w Instytucie Maxa Plancka dedykowanym biochemii w Monachium. Od 1994 roku jest profesorem tytularnym i kierownikiem Zakładu Inżynierii Białka na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2006-2012 był twórcą i dziekanem Wydziału Biotechnologii tego uniwersytetu.

Profesor Otlewski jest biochemikiem, biofizykiem i biologiem molekularnym, specjalistą w zakresie badań nad strukturą i funkcją białek. Od 20 lat rozwija technologię bibliotek fagowych  (phage display) w zastosowaniu do przeciwciał i innych zrębów białkowych. Jego obecne zainteresowania badawcze związane są z terapią celowaną i rozwijaniem koniugatów białek terapeutycznych i cytostatyków w zastosowaniu do leczenia chorób nowotworowych. Jest promotorem 38 doktoratów, autorem ponad 150 publikacji i kilku patentów. Za osiągnięcia naukowe otrzymał liczne stypendia, w tym Humboldta i Howard Hughes Medical Institute. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, European Molecular Biology Organization i Academia Europaea.

 

 

 

dr Waldemar Priebe

dr Waldemar Priebe jest profesorem chemii medycznej w Zakładzie Terapii Eksperymentalnej Wydziału Medycyny Nowotworów, w prestiżowej jednostce MD Anderson Cancer Center Uniwersytetu Teksańskiego w Houston (USA).

dr Priebe uzyskał stopień doktora w 1978 r. w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Następnie przeniósł się do Columbus, OH, USA, aby pracować jako badacz na stażu podoktorskim. Jego kariera rozwijała się dalej na styku dwóch środowisk – akademickich badań nad nowymi strategiami projektowania leków i badań przedklinicznych oraz przemysłu i biznesu: profesor Priebe jest współzałożycielem licznych spółek, z których kilka notowanych jest na amerykańskiej giełdzie NASDAQ, w ciągu ostatnich 30 lat pełnił również rolę konsultanta dla wielu firm farmaceutycznych i biofarmaceutycznych.

Badania dr Priebe łączą biologię z chemią, koncentrując się na hamowaniu przez leki szlaków metabolicznych ważnych dla rozwoju nowotworu i przeżycia pacjentów. Jego zespół w MD Anderson Cancer Center w Houston łączy głęboką ekspertyzę w nowoczesnej chemii organicznej i bioorganicznej z biologią nowotworów i szeroko zakrojonym podejście do odkrywania i rozwoju nowych leków. Wyniki i wynalazki dra Priebe znalazły się w ponad 200 recenzowanych artykułach naukowych i chronione są ponad 50 patentami.

dr hab. Radosław Zagożdżon

Radosław Zagożdżon ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) , uzyskał stopień doktora nauk medycznych w Instytucie Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbył również staż podoktorski, a następnie uzyskał pozycję instruktora (odpowiednik adiunkta) w Beth Israel Deaconess Medical Center, szpitalu klinicznym Harvard Medical School w Bostonie, USA. Pracował również jako wykładowca i badacz w University College Dublin w Irlandii.

Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w roku 2016, a od początku roku 2017 pełni funkcję kierownika Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM. Pracuje również od 2016 jako lekarz w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus oraz od 2015 jest konsultantem naukowym w Zakładzie Bioinformatyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

Doktor Zagożdżon posiada wieloletnie doświadczenie medyczne i naukowe, w tym również w prowadzeniu badań na zwierzętach z zakresu wpływu nowych cząsteczek na układ immunologiczny oraz na nowotwory. Jako konsultant dla Pure Biologics S.A. dr Radosław Zagożdżon wspomaga zespół w zakresie modeli in vitro nowotworów oraz planowania i analizy badań immunoonkologicznych z użyciem zwierząt w przedklinicznej fazie rozwoju projektów.

Profesor Günter Mayer

Profesor Mayer studiował chemię na Uniwersytecie w Monachium, stopień doktora uzyskał z Uniwersytetu w Bonn w dziedzinie biochemii. Po obronieniu doktoratu został współzałożycielem firmy NascaCell Technologies AG. Od roku 2004 kontynuuje karierę akademicką na Uniwersytecie w Bonn oraz Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow w Wielkiej Brytanii. Od czasów doktorskich interesuje się aptamerami i dziś jest jednym z czołowych specjalistów w tej dziedzinie. Od roku 2010 jest kierownikiem grupy badawczej i profesorem biologii chemicznej i genetyki chemicznej na Uniwersytecie w Bonn, gdzie zajmuje się zastosowaniem aptamerów w badaniach podstawowych oraz w praktyce. Jego grupa rozwija aptamery w nowych podejściach terapeutycznych i diagnostycznych. Profesor Günter Mayer jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu aptamerów w renomowanych czasopismach, liderem międzynarodowych projektów oraz dyrektorem założycielem instytutu Center for Aptamer Research and Development w Bonn. Jego rolą jako konsultanta Pure Biologics S.A. jest doradztwo naukowe, koncepcyjne i techniczne, ale również strategiczne i komercjalizacyjne w zakresie projektów dotyczących aptamerów.

źródło: http://metarna.eu/project-leaders/gunter-mayer/

Profesor Bogusław Paradowski

Profesor Bogusław Paradowski jest specjalistą neurologiem z wieloletnim doświadczeniem. Jego zainteresowania naukowe obejmują choroby demienilizacyjne, w tym stwardnienie rozsiane, choroby naczyniowe, otępienie. Z jego inicjatywy na Dolnym Śląsku powstało 9 ośrodków leczących chorych z SM nowoczesnymi metodami I linii, umożliwiając w ten sposób łatwe dotarcie pacjentów po odbiór leków. Profesor Paradowski od sierpnia 1991 do końca 2015 roku, czyli przez ponad 20 lat, pełnił funkcję dolnośląskiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie  neurologii. Do 2017 roku miał również stanowisko adiunkta oraz pełnił funkcję zastępcy kierownika Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Od października 2017 roku obejmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Profesor Bogusław Paradowski jest konsultantem medycznym dla Pure Biologics S.A., jego rolą jest pomoc i doradztwo w zakresie projektów dotyczących leczenia chorób neurologicznych i chorób rzadkich, wspomaga też zespół w tematach dotyczących badań klinicznych.

Kluczowy Personel

Dr Przemysław Jurek, MBA

Przemysław Jurek dołączył do Pure Biologics w roku 2014 i od tego czasu pełni w spółce rolę wiodącego naukowca oraz menadżera projektów. Jest autorem kilku publikacji naukowych, dwóch zgłoszeń patentowych, kilku dofinansowanych projektów, oraz jest też pomysłodawcą platformy selekcji chemicznie modyfikowanych aptamerów – PureApta. Dziś dr Jurek kieruje działem badawczo-rozwojowym Pure Biologics, odpowiadając za koncepcję, koordynację i zarządzanie projektami B+R (wciąż będąc równocześnie aktywnym naukowcem), ma również istotny udział w zarządzaniu i rozwoju spółki.

 

Przemysław ukończył biotechnologię na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2013, odbywał również staż w jednostce iNano na Uniwersytecie w Aarhus (Dania), w grupie profesora Kurta Gothelfa. Jego główną specjalizacją jest biotechnologia i biochemia skupiona wokół aptamerów, analizy oddziaływań międzycząsteczkowych i wczesnego rozwoju nowych leków. Przemysław jest również absolwentem podyplomowych studiów Farmacji Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów Executive MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, a badania będące podstawą dysertacji doktorskiej są ściśle związane z budowaniem własności intelektualnej Pure Biologics i były w pełni sfinansowane przez spółkę.

Marta Wawrzyniak

Marta Wawrzyniak jest absolwentką wydziału Biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ze spółką związana od 2013 roku. W Pure Biologics realizowała projekty B+R z obszaru selekcji in vitro z bibliotek fagowych, produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych oraz biologii komórki. Wkrótce objęła rolę kierownika projektów z obszaru prezentacji fagowej (badania kontraktowe dla polskich firm biotechnologicznych). Jako autorka i pomysłodawczyni platformy drugiej generacji (PureSelect2) do pozyskiwania fragmentów przeciwciał, kierowała 6-7 osobową grupą projektową.

 

Aktualnie koncentruje się na aktywnościach menadżerskich, pełniąc rolę Menadżera Projektu koordynującego pracę zespołów oraz pozyskując fundusze unijne na realizację kolejnych projektów z obszaru rozwoju leków (w obszarze zarówno koncepcyjnym, jak i operacyjnym). Jej pierwszy projekt MultiBody o wartości około 35 mln zł uzyskał dofinansowanie w lutym 2018, wpisując się w strategię spółki związaną z przesunięciem jej aktywności w kierunku autorskich prac badawczo-rozwojowych. W 2018 odpowiadała również za koordynację prac związanych z przygotowaniem kolejnych innowacyjnych projektów B+R z obszaru
rozwoju przeciwciał terapeutycznych na łączną kwotę około 78 mln zł.

 

Pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego, odpowiadającego za koordynację prac wewnętrznych działów firmy. Jest zaangażowana w strategiczne obszary rozwoju spółki związane z pozyskiwaniem funduszy na uruchomienie kolejnych programów badawczych, nawiązanie współpracy z potencjalnymi klientami i partnerami, budowaniem zespołu, koordynacją wewnętrznych programów doskonalących w firmie i in.

dr Piotr Jakimowicz

Posiada niemal 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. W latach 2001-2005 odbył staż podoktorski w Molecular Microbiology Department w John Innes Centre, Norwich w Anglii, pracował także w latach 2005-2008 w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Dr Jakimowicz jest współautorem pięciu patentów oraz czterech zgłoszeń patentowych, był także zaangażowany w realizację kilkunastu projektów badawczych jako kierownik i wykonawca. Do marca 2018 pełnił funkcję adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Białka na Uniwersytecie Wrocławskim, będąc jednocześnie współzałożycielem i Dyrektorem ds. Naukowych w Pure Biologics. W marcu 2018 r. zakończył współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, by w pełni zaangażować się w projekty B+R spółki Pure Biologics S.A.

Maciej Mazurek, MBA

Maciej Mazurek związany jest ze spółką od momentu jej powstania. Z wykształcenia jest biologiem molekularnym. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku „Executive MBA” (Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu – Politechnika Wrocławska/Central Connecticut State University). Posiada 15-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych zdobywane zarówno w kraju (Uniwersytet Wrocławski; Pure Biologics S.A.), jak i za granicą (Medical College of Georgia, USA; Imperial College London, UK). Na przestrzeni lat zaangażowany był łącznie w realizację kilkunastu projektów B+R, zarówno jako wykonawca jak i kierownik. Autor dwóch patentów i jednego zgłoszenia patentowego. W spółce zatrudniony jest aktualnie na stanowisku Dyrektora Działu Nauki i Innowacji. Odpowiada m.in. za generowanie nowych pomysłów na projekty innowacyjne oraz pozyskiwanie funduszy publicznych na ich realizację, a także za monitorowanie otoczenia biznesowego.

Richard Fox, PhD

dr Richard Fox wnosi do spółki 20-letnie doświadczenie w obszarze badawczo-rozwojowym począwszy od badań podstawowych, aż do ostatnich faz badań klinicznych. Ma również bogate doświadczenie w obszarze zarządzania zespołami badawczymi w sektorze prywatnym działającym w obszarze chorób zakaźnych, immunoonkologii oraz chorób rzadkich.
Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Waszyngtońskim, następnie odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Waszyngtońskim oraz w Fred Hutchinson Cancer Research Center. Autor wielu publikacji naukowych oraz rozdziałów książek, laureat nagród naukowych.
W spółce Richard Fox pełni rolę Dyrektora ds. Rozwoju Przedklinicznego, jest odpowiedzialny za opracowanie strategii badań na wczesnych etapach rozwoju – od etapu koncepcyjnego do pierwszych badań z udziałem pacjentów. Prywatnie zapalony rowerzysta i podróżnik.

dr Kinga Świtała-Jeleń, MBA, PhD

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów badawczych, przede wszystkim z zakresu biologii, genetyki i badań przeciwnowotworowych w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, oraz IMM, USA. Kwalifikacje menedżerskie: polsko-amerykańskie studia MBA i akredytowany certyfikat zarządzania projektami PRINCE2. Dr Świtała-Jeleń pełni rolę Dyrektora Biura Zarządzania Projektami, koordynując pracę zespołu operacyjno-administracyjnego odpowiedzialnego za sprawny przebieg projektów spółki

dr Robert Kołodziejczyk

Z wykształcenia biochemik, z zamiłowania biolog strukturalny, z zawodu biotechnolog. Stopień doktorski uzyskany w 2005 na Politechnice Wrocławskiej z tematyki dot. badań z wykorzystaniem technik biochemicznych, biofizycznych i analizy termodynamicznej procesu fałdowania białka. Pracownik naukowy i dydaktyczny dwóch polskich uczelni (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i dwóch zagranicznych (University of Helsinki, Finlandia; University of Leeds, UK). Wiedzę i doświadczenie zdobywał również w ośrodkach naukowych w Szwecji (Szpital Uniwersytecki – Lund), Niemczech (EMBL – Hamburg, DESY – Berlin) i Francji (ESRF – Grenoble).

 

Posiada wiedzę ze standardowych i zaawansowanych metod oraz obsługi narzędzi w sekwencji: klonowanie – produkcja i oczyszczanie białek – analityka i modyfikacja białek – krystalizacja białek – badania dyfrakcyjne na kryształach białkowych – rozwiązywanie i analiza struktur krystalicznych białek.

 

Kierownik i współwykonawca kilkunastu projektów naukowych w tematyce produkcji i analizy strukturalnej białek. Współtwórca projektu komercjalizacyjnego wykorzystania białkowych siatek krystalizacyjnych w badaniach strukturalnych finansowanego przez TEKES (Fińska Agencja Wsparcia Innowacji). Laureat konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pol-Postdoc II, członek Komitetu Krystalograficznego PAN w kadencji 2007-10, wyróżnienie od PTBioch za pracę naukową opublikowaną w Nucleic Acid Research w 2007 roku (współautor), autor publikacji o łącznej liczbie cytowań ponad 400 i indeksie Hirscha 10, dyplom Aston American University (USA) ukończenia kursu mini-MBA.

 

Pasjonat “kawałów z brodą” i humoru podszytego absurdem, niestroniący od sportu, lubiący łamigłówki i nietuzinkowe rozwiązania, protagonista logicznego myślenia, strażnik czystości, ideowiec, racjonalista, większy optymista niż mogłoby się wielu wydawać. W Pure Biologics kieruje grupą badawczą ds. Bioinżynierii Białka.

dr David Carter

dr David Carter pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Rozpoczął karierę w dziedzinie chemii białek, uzyskując tytuł licencjata z biochemii na Uniwersytecie Stanowym w San Francisco. Kontynuując zainteresowanie interakcjami biomolekularnymi przeniósł się do Montrealu w Kanadzie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera w dziedzinie biochemii na Uniwersytecie Concordia, a następnie zrobił doktorat z mikrobiologii na Uniwersytecie McGill. W tym czasie skupił się głównie na wykorzystaniu technologii biofizycznych do badania interakcji białko-mała cząsteczka i białko-białko. Następnie, zaangażował się w doświadczenia z biologii strukturalnej i przeprowadził się do Berlina w Niemczech, gdzie wykonywał badania podoktoranckie w Centrum Medycyny Molekularnej Maxa Delbrücka (MDC). W MDC David wprowadził program badań przesiewowych i identyfikacji drobnocząsteczkowych inhibitorów enzymów demetylazy lizyny ludzkiej. Dzięki tej ​​wiedzy uzyskał stypendium MDC-GoBio, co pozwoliło mu wykorzystać krystalografię rentgenowską, jako narzędzie do kierowania rozwojem inhibitorów. Obecnie, przeprowadził się do Polski.

 

Od stycznia 2019 r. kieruje Biofizyczną Grupą Badawczą w Pure Biologics S.A. Oprócz roli naukowca, David jest miłośnikiem muzyki we wszystkich jej postaciach, podróżnikiem i zapalonym czytelnikiem literatury pięknej.

dr Agnieszka Sok-Grochowska

w przygotowaniu

dr Jakub Kołodziejski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zdobył tytuł magistra biotechnologii oraz Uniwersytetu Montpellier we Francji, gdzie obronił tytuł doktora w dziedzinie biologii komórkowej i molekularnej. Następnie, zrealizował staż podoktorski na Uniwersytecie w Dundee w Wielkiej Brytanii. W kwietniu 2018 roku został pracownikiem spółki Pure Biologics. Początkowo był osobą odpowiedzialną za dział biologii molekularnej w części usługowej spółki, gdzie projektował oraz nadzorował prace zespołu biologii molekularnej, natomiast od listopada 2018 roku objął funkcję lidera grupy biologii molekularnej.

 

Dr Jakub Kołodziejski posiada ponad 8-letnie doświadczenie w dziedzinie biologii molekularnej oraz komórkowej. W trakcie studiów realizował różne projekty studenckie oraz staże zagraniczne. W trakcie doktoratu pracował nad czynnikami transkrypcyjnymi Twist1 i 2 oraz ich wpływem na stres komórkowy. Następnie w trakcie stażu podoktorskiego kontynuował badania nad stresem komórkowym, skupiając się na procesie tzw. aresztu mitotycznego. Ponadto niejednokrotnie prezentował swoje wyniki w ramach różnych konferencji międzynarodowych. Doktorat oraz staż doktorski pozwoliły dr Kołodziejskiemu na zdobycie oraz rozwinięcie zdolności niezbędnych w samodzielnym realizowaniu projektów badawczych, a także w projektowaniu oraz nadzorowaniu działań zespołu.

Prywatnie miłośnik rowerów górskich z pogranicza all-mountain oraz enduro. Od prawie 4 lat gracz piłki ręcznej na pozycji obrotowego. Początkowo zawodnik klubu Uniwersytetu w Dundee a od września zawodnik drugoligowego WKS Śląsk Handball Team. W wolnych chwilach skleja modele redukcyjne współczesnych odrzutowców. Natomiast długie zimowe wieczory lubi spędzać czytając książki fantasy oraz fantastykę naukową.

Tomasz Klaus

Do zespołu Pure Biologics dołączył w kwietniu 2018. Zaangażowany w projekty, których celem jest uzyskiwanie innowacyjnych bioterapeutyków oraz w projekt rozwoju platformy PureSelect służącej do otrzymywania nowych kandydatów na leki.

 

Badania nad właściwościami przeciwciał prowadzi od 2011. Rozpoczął je na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zespole prof. Joanny Berety. W trakcie tej współpracy badał niezwykłe cechy mysich immunoglobulin rozpoznających oligosacharydy. Ukończył studia doktoranckie na tym samym uniwersytecie. Praca dotyczyła poprawy stabilności przeciwciał diagnostycznych. Jednocześnie rozwijał nowe odczynniki do oznaczania grup krwi.

 

Główne osiągnięcia naukowe to: odkrycie nowego mechanizmu obróbki proteolitycznej mysich IgM oraz wyjaśnienie strukturalnych przyczyn oligomeryzacji mysich IgG3.

dr Sameer Deshmukh

Sameer posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w badaniach rozwojowych i przemysłowych. Pracował na trzech kontynentach w laboratoriach i na uczelniach bardzo znanych ze swojej pionierskiej pracy w dziedzinie inżynierii przeciwciał i prezentacji fagowej oraz mikrofluidyki.

Dr Deshmukh stawia na przekuwanie badań w prawdziwe produkty, a jego pasją jest odkrywanie i rozwój nowych przeciwciał terapeutycznych. Sameer wierzy w skuteczność przywództwa partycypacyjnego, istotność transferu wiedzy naukowej w badania translacyjne i nowe technologie, a finalnie – produkty poprawiające jakość ludzkiego życia.

W Pure Biologics rozpoczął pracę  w kwietniu 2018 roku jako Project Manager projektu pt: „Rozwój leku opartego o bispecyficzne przeciwciało do immunoterapii przeciwnowotworowej”. Równocześnie jest zaangażowany  w kilka projektów związanych z rozwojem przeciwciał terapeutycznych. Jest pomysłodawcą i współautorem dwóch innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych w firmie pt: „ PureActivator” i „PureBiKE” o budżecie prawie 80 mln zł.

dr hab. Ewa Brzozowska

Dr hab. Ewa Brzozowska jest naukowcem z piętnastoletnim stażem. Tytuł magistra Biotechnologii uzyskała w 2002 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2009 roku stopień dr nauk biologicznych, a w 2019 roku stopień dr hab. nadanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (IITD, PAN) we Wrocławiu. W latach 2012-2013 pełniła staż jako asystent rzecznika patentowego w kancelarii rzeczników patentowych WTS Witek, Śnieżko i Partnerzy, a w latach 2010- 2014 była brokerem technologii we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ (obecny Port). W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych na Politechnice Wrocławskiej. Od wielu lat współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, między innymi z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniką Warszawską, Instytutem Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz Photonics Research Center w Kanadzie. Za swoje najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia naukowe uznaje udział w badaniach nad opracowaniem innowacyjnego testu diagnostycznego zakażeń S. agalactiae u kobiet w ciąży opartego na wyselekcjonowanych epitopach białek immunoreaktywnch (test został nagrodzony złotym medalem na 29 Międzynarodowych Targach Innowacji INPEX w Pittsburghu USA w 2014 roku). Udział w badaniach nad opracowaniem wysoce-czułych biosensorów światłowodowych służących do detekcji skażeń bakteriologicznych, a także odkrycie i scharakteryzowanie nowej grupy bakteriofagowych hydrolaz polisacharydów. Ewa była kierownikiem i/lub wykonawcą w kilkunastu projektach naukowych.  Jest współautorem  37 publikacji naukowych oraz 6 patentów, a także kilkudziesięciu doniesień naukowych prezentowanych na konferencjach naukowych. Ponadto, jej naukowa aktywność obejmuje badania nad naturalnie indukowaną odpowiedzią immunologiczną człowieka na antygeny bakteriofagowe, badania roli bakterii probiotycznych w chorobach alergicznych oraz badania wpływu mikrobiomu człowieka w kontekście chorób neurodegeneracyjnych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się obecnie na badaniach strukturalnych (krystalograficznych) białek bakteriofagowch oraz na opracowaniu nowych białkowych leków przeciwnowotworowych opartych o przeciwciała.

W Pure Biologics pełni rolę naukowego kierownika projektu PB003 PureActivator.

Ewa Margas

Ewa Margas jest absolwentką Wydziału Biotechnologii na Politechnice Wrocławskiej, a obecnie słuchaczką kierunku “Zarządzanie projektami” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W toku rozwoju zawodowego zdobyła też obszerną wiedzę z zakresu zarządzania systemami jakości w laboratoriach badawczych, uczestnicząc w licznych szkoleniach i pełniąc rolę Pełnomocnika ds. Jakości w spółce Pure Biologics.

Od 2013 roku zatrudniona w Pure Biologics, początkowo zajmowała się pracą badawczą i koncepcyjną z obszaru bioinżynierii białka, a następnie z obszaru prezentacji fagowej (realizując badania kontraktowe z zakresu identyfikowania przeciwciał o potencjale diagnostycznym i innych zastosowaniach).

Obecnie Ewa Margas pełni rolę menadżera projektu w segmencie badań kontraktowych, koordynując pracę zespołów badawczych i odpowiadając za komunikację z Klientem.

dr Sabina Tabaczar

Dr Sabina Tabaczar posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracach B&R. W trakcie doktoratu była stypendystką programu „D-RIM” współfinansowanego przez Unię Europejską wspierającego badania o potencjale komercjalizacyjnym oraz uczestniczyła w dwóch projektach finansowanych przez NCN obejmujących badania nad aktywnością biologiczną nowych cząsteczek o potencjale antyoksydacyjnym do stosowania w chemioterapii.

Po odbyciu staży naukowych w dwóch zagranicznych jednostkach naukowych (University of Strathclyde oraz Heriot-Watt University), w latach 2014-2017 była kierownikiem grantu badawczego finansowanego z Narodowego Centrum Nauki  o wartości 612 tyś zł. Projekt dotyczył problemu formowania się spoczynkowych tratw lipidowych w błonie komórkowej.

W Pure Biologics S.A. pracuje od 2018r. Zajmowała się badaniem molekularnych oddziaływań między cząsteczkami z wykorzystaniem technik SPR i BLI. Jest współautorką i naukowym menedżerem projektu badawczo-rozwojowego PB005 „AptaMG” o budżecie prawie 15 mln zł.

Marta Rot

Marta Rot jest menadżerem HR z ponad 18 letnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat wspiera kadrę menedżerską wszystkich szczebli organizacyjnych w podejmowaniu działań i decyzji związanych z pracą z ludźmi. Zarządzała działami HR w dużych strukturach biznesowych, ma również ponad 4-letnie doświadczenie w pracy w instytucji naukowo-badawczej działającej w obszarze nano- i biotechnologii.

W swojej pracy łączy wiedzę prawniczą z psychologicznymi aspektami pracy z ludźmi, pracowała również jako konsultant i trener dla wielu organizacji, jest także wykładowcą-praktykiem na studiach podyplomowych dla HR Business Partnerów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, współpracuje z WSB, Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką Wrocławską.

Tomasz Bąkowski

Z wykształcenia biolog molekularny, jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zdobył tytuł magistra mikrobiologii. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na kierunku „Systemy Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności”. Przez ponad 10 lat pracował w dużym przedsiębiorstwie wielobranżowym, gdzie poszerzał swoje kompetencje menadżerskie w obszarach B2B, B2C oraz zarządzania małymi jak i dużymi zespołami. Obecnie kończy przygotowania do obrony stopnia naukowego doktora – badania będące podstawą dysertacji doktorskiej są ściśle powiązane z biologią molekularną i genetyką.

Do spółki Pure Biologics dołączył w 2018 roku, w firmie pełni funkcję naukowego menadżera projektuAptaPheresis dotyczącego rozwoju terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu autoimmunologicznej choroby neurodegeneracyjnej.

Prywatnie pilot szybowcowy, uprawia wyczynową jazdę na rowerze górskim – enduro. Jest jednym z założycieli amatorskiej grupy sportowej Endurocorp. Interesuje się również wspinaczką skałkową i wysokogórską, eksploracją jaskiń.

Karolina Miernik

Karolina Miernik jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji, realizacji i rozliczaniu programów dotacyjnych. Pracując jako  specjalista ds. funduszy sprawowała kontrolę finansową oraz administracyjno-formalną realizowanych w województwie dolnośląskim projektów dofinansowanych z programów unijnych.  W Pure Biologics S.A. pracuje od 2018 roku na stanowisku  Menadżera Projektów,  gdzie odpowiedzialna jest  za koordynacje i  rozliczenia finansowe otrzymywanych dotacji.

Prywatnie pasjonatka jogi i projektowania graficznego, miłośniczka zwierząt, podróży z plecakiem i belgijskiej czekolady.

Martyna Lisowska

W przygotowaniu