PB006 AptaMLN - Purebiologics
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

PB006 AptaMLN

Projekt AptaMLN (PB006) jest realizowany przez Pure Biologics S.A. w konsorcjum z jednostką badawczą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii i dotyczy opracowania nowej metody terapeutycznej czerniaka opartej na nośniku aptamerowym w koniugacie ze znanym lekiem przeciwnowotworowym. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Konkurs 1/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim;Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”).

 

Projekt zakłada zastosowanie aptamerów, wysoce specyficznych względem receptoraekspresjonowanego na powierzchni komórek czerniaka, co pozwoli na celowane dostarczanie skoniugowanego z aptamerem leku do wnętrza komórki.

 

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021 i obejmuje cztery etapy, z czegopierwsze dwa będą realizowane przez Pure Biologics, a dwa kolejne w laboratoriach jednostki badawczej PORT. Po zakończeniu projektu Konsorcjum dysponować będzie innowacyjnym produktem w postaci wysoce specyficznego koniugatu aptamer-lek. Uzyskanie wyników typu proof of concept w badaniu na myszach stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia dalszych prac rozwojowych.