Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

BIEŻĄCE

2019

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 1/2019 Z DNIA 31.01.2019 17:35

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: publiczna

 

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wyniki konkursu InnoNeuroPharm, w którym projekt przedstawiony przez Emitenta został rekomendowany do dofinansowania. Projekt zakłada opracowanie terapii na bazie przeciwciał rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem i będzie realizowany w spółce pod nazwą PureActivator z identyfikatorem PB003. Terapeutyczne wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą mogły być zastosowane w pierwszej kolejności w terapii niedrobnokomórkowego raka płuc.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 39,9 mln zł, a kwota dofinansowania z funduszy unijnych 30,1 mln zł. Wkład własny projektu w wysokości 9,8 mln zł Emitent zamierza pokryć z kapitału pozyskanego w ramach przyszłych emisji akcji.

 

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2023 i obejmuje przeprowadzenie kandydata na lek przez wszystkie fazy rozwoju, aż do I fazy badań klinicznych włącznie. Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Spółką i NCBR, o zawarciu której Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

 

Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

 

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2019 Z DNIA 28.01.2019 15:59

 

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 

Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

– 20 marca 2019 r. – raport roczny za rok 2018;

– 14 maja 2019 r. – raport kwartalny za I kwartał 2019 roku;

– 13 sierpnia 2019 r. – raport kwartalny za II kwartał 2019 roku;

– 14 listopada 2019 r. – raport kwartalny za III kwartał 2019 roku.

 

Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Spółka nie będzie publikować raportu za IV kwartał 2018 roku.

 

Postawa prawna:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

2018

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 2/2018 Z DNIA 21.12.2018 16:22

 

Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego

 

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 1/2018 Z DNIA 30.11.2018 13:40

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Kancelaria: Publiczna

 

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka), działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, że w dniu 30.11.2018 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI.

 

W związku z powyższym, od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Zarząd Pure Biologics S.A.

 

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2018 Z DNIA 30.11.2018 13:45

 

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

 

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2018 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)i od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

 

Podstawa prawna: § 10 Załącznika do uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. z późn. zm. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.

 

Zarząd Pure Biologics S.A.