Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

PL

EN

nasz zespół

Pure Biologics tworzą niezwykle zdolni i energiczni ludzie, którzy z pasją realizują każdy nowy projekt. Nasi pracownicy tworzą zespół badawczo-rozwojowy o szerokich kompetencjach i bogatym doświadczeniu zdobytym w polskich jak i zagranicznych jednostkach. Wśród ponad 60 zatrudnionych w Spółce osób 30% posiada stopień naukowy doktora. Trzon naukowy i zarządczy to osoby będące akcjonariuszami Spółki, a grono będące pomysłodawcami i biorące aktywny udział w realizowanych projektach stanowi o stabilności zespołu i jego pełnym zaangażowaniu w osiąganie założonych celów.

 

Wykwalifikowana kadra, wieloletnie doświadczenie i nastawienie na efektywną współpracę pozwalają zarówno osiągać kolejne kamienie milowe projektów B+R jak i realizować zlecenia kontraktowe. 

 

 

zarząd

dr Filip Jeleń, MBA

Założyciel i główny akcjonariusz spółki. Przez 15 lat naukowiec w Zakładzie Inżynierii Białka UWr. oraz Instytucie Medycyny Molekularnej, USA w grupie laureata nagrody Nobla. Kierownik projektów dofinansowanych ze środków publicznych o łącznej wartości ponad 120 mln zł. Odpowiedzialny za koordynację pracy zespołów oraz pozyskiwanie zleceń kontraktowych.

Rada nadzorcza

dr Piotr Jakimowicz

(w przygotowaniu)

dr n. med. Adam Kiciak

(w przygotowaniu)

lek. med. Marcin Szuba

(w przygotowaniu)

Andrzej Trznadel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ekspert w dziedzinie transakcji kapitałowych, prawa handlowego, przekształceń przedsiębiorstw, finansów
i bankowości oraz zarządzania. Wieloletni menedżer Dolnośląskiego Domu Maklerskiego, zarządzał publicznymi funduszami private equity, prowadził przekształcenia, projekty emisyjne oraz upublicznienia spółek technologicznych notowanych w ASO i na GPW.

prof. Jacek Otlewski

(w przygotowaniu)

Rada naukowa

Kluczowy Personel

Przemysław Jurek

Przemysław Jurek dołączył do Pure Biologics w roku 2014 i od tego czasu pełni w spółce rolę wiodącego naukowca oraz menadżera projektów. Jest autorem kilku publikacji naukowych, dwóch zgłoszeń patentowych, kilku dofinansowanych projektów, oraz jest też pomysłodawcą platformy selekcji chemicznie modyfikowanych aptamerów – PureApta. Dziś Przemysław jest kluczowym pracownikiem Pure Biologics, odpowiadającym za koncepcję, koordynację i zarządzanie projektami B+R (wciąż będąc równocześnie aktywnym naukowcem), ma również istotny udział w zarządzaniu i rozwoju spółki.

Przemysław ukończył biotechnologię na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2013, odbywał również staż w jednostce iNano na Uniwersytecie w Aarhus (Dania), w grupie profesora Kurta Gothelfa. Jego główną specjalizacją jest biotechnologia i biochemia skupiona wokół aptamerów, analizy oddziaływań międzycząsteczkowych i wczesnego rozwoju nowych leków. Przemysław jest również absolwentem podyplomowych studiów Farmacji Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a aktualnie jest słuchaczem kursu Executive MBA oraz kończy przygotowania do obrony stopnia naukowego doktora – badania będące podstawą dysertacji doktorskiej są ściśle związane z budowaniem własności intelektualnej Pure Biologics i były w pełni sfinansowane przez spółkę.

Marta Matusiewicz

Marta Matusiewicz jest absolwentką wydziału Biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ze spółką związana od 2013 roku. W Pure Biologics realizowała projekty B+R z obszaru selekcji in vitro z bibliotek fagowych, produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych oraz biologii komórki. Wkrótce objęła rolę kierownika projektów z obszaru prezentacji fagowej (badania kontraktowe dla polskich firm biotechnologicznych). Jako autorka i pomysłodawczyni platformy drugiej generacji (PureSelect2) do pozyskiwania fragmentów przeciwciał, kierowała 6-7 osobową grupą projektową.

Aktualnie koncentruje się na aktywnościach menadżerskich, pełniąc rolę Menadżera Projektu koordynującego pracę zespołów oraz pozyskując fundusze unijne na realizację kolejnych projektów z obszaru rozwoju leków (w obszarze zarówno koncepcyjnym, jak i operacyjnym). Jej pierwszy projekt MultiBody o wartości około 35 mln zł uzyskał dofinansowanie w lutym 2018, wpisując się w strategię spółki związaną z przesunięciem jej aktywności w kierunku autorskich prac badawczo-rozwojowych. W 2018 odpowiadała również za koordynację prac związanych z przygotowaniem kolejnych innowacyjnych projektów B+R z obszaru rozwoju przeciwciał terapeutycznych na łączną kwotę około 78 mln zł.

Obecnie pełni funkcję menadżera projektu, odpowiadającego za koordynację prac zespołu realizującego projektu z obszaru rozwoju leków opartych o przeciwciała. Jest zaangażowana w strategiczne obszary rozwoju spółki związane z pozyskiwaniem funduszy na uruchomienie kolejnych programów badawczych, nawiązanie współpracy z potencjalnymi klientami i partnerami, budowaniem zespołu, koordynacją wewnętrznych programów doskonalących w firmie i in.

dr Piotr Jakimowicz

Posiada niemal 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. W latach 2001-2005 odbył staż podoktorski w Molecular Microbiology Department w John Innes Centre, Norwich w Anglii, pracował także w latach 2005-2008 w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Dr Jakimowicz jest współautorem pięciu patentów oraz czterech zgłoszeń patentowych, był także zaangażowany w realizację kilkunastu projektów badawczych jako kierownik i wykonawca. Do marca 2018 pełnił funkcję adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Białka na Uniwersytecie Wrocławskim, będąc jednocześnie współzałożycielem i Dyrektorem ds. Naukowych w Pure Biologics. W marcu 2018 r. zakończył współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, by w pełni zaangażować się w projekty B+R spółki Pure Biologics S.A.

Maciej Mazurek, MBA

Posiada 13-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w Center for Biotechnology and Genomic Medicine, Medical College of Georgia, USA, następnie w Departamencie Komórki i Biologii Molekularnej w Imperial College, Londyn oraz Zakładzie Inżynierii Białka UWr.

dr Kinga Świtała-Jeleń, MBA

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów badawczych, przede wszystkim z zakresu biologii, genetyki i badań przeciwnowotworowych w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, oraz IMM, USA. Kwalifikacje menedżerskie: polsko-amerykańskie studia MBA i akredytowany certyfikat zarządzania projektami PRINCE2

dr Robert Kołodziejczyk

Z wykształcenia biochemik, z zamiłowania biolog strukturalny, z zawodu biotechnolog. Stopień doktorski uzyskany w 2005 na Politechnice Wrocławskiej z tematyki dot. badań z wykorzystaniem technik biochemicznych, biofizycznych i analizy termodynamicznej procesu fałdowania białka. Pracownik naukowy i dydaktyczny dwóch polskich uczelni (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i dwóch zagranicznych (University of Helsinki, Finlandia; University of Leeds, UK). Wiedzę i doświadczenie zdobywał również w ośrodkach naukowych w Szwecji (Szpital Uniwersytecki – Lund), Niemczech (EMBL – Hamburg, DESY – Berlin) i Francji (ESRF – Grenoble).

Posiada wiedzę ze standardowych i zaawansowanych metod oraz obsługi narzędzi w sekwencji: klonowanie – produkcja i oczyszczanie białek – analityka i modyfikacja białek – krystalizacja białek – badania dyfrakcyjne na kryształach białkowych – rozwiązywanie i analiza struktur krystalicznych białek.

Kierownik i współwykonawca kilkunastu projektów naukowych w tematyce produkcji i analizy strukturalnej białek. Współtwórca projektu komercjalizacyjnego wykorzystania białkowych siatek krystalizacyjnych w badaniach strukturalnych finansowanego przez TEKES (Fińska Agencja Wsparcia Innowacji). Laureat konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pol-Postdoc II, członek Komitetu Krystalograficznego PAN w kadencji 2007-10, wyróżnienie od PTBioch za pracę naukową opublikowaną w Nucleic Acid Research w 2007 roku (współautor), autor publikacji o łącznej liczbie cytowań ponad 400 i indeksie Hirscha 10, dyplom Aston American University (USA) ukończenia kursu mini-MBA.

Pasjonat „kawałów z brodą” i humoru podszytego absurdem, niestroniący od sportu, lubiący łamigłówki i nietuzinkowe rozwiązania, protagonista logicznego myślenia, strażnik czystości, ideowiec, racjonalista, większy optymista niż mogłoby się wielu wydawać.

dr David Carter

dr David Carter pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Rozpoczął karierę w dziedzinie chemii białek, uzyskując tytuł licencjata z biochemii na Uniwersytecie Stanowym w San Francisco. Kontynuując zainteresowanie interakcjami biomolekularnymi przeniósł się do Montrealu w Kanadzie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera w dziedzinie biochemii na Uniwersytecie Concordia, a następnie zrobił doktorat z mikrobiologii na Uniwersytecie McGill. W tym czasie skupił się głównie na wykorzystaniu technologii biofizycznych do badania interakcji białko-mała cząsteczka i białko-białko. Następnie, zaangażował się w doświadczenia z biologii strukturalnej i przeprowadził się do Berlina w Niemczech, gdzie wykonywał badania podoktoranckie w Centrum Medycyny Molekularnej Maxa Delbrücka (MDC). W MDC David wprowadził program badań przesiewowych i identyfikacji drobnocząsteczkowych inhibitorów enzymów demetylazy lizyny ludzkiej. Dzięki tej ​​wiedzy uzyskał stypendium MDC-GoBio, co pozwoliło mu wykorzystać krystalografię rentgenowską, jako narzędzie do kierowania rozwojem inhibitorów. Obecnie, przeprowadził się do Polski.

Od stycznia 2019 r. kieruje Biofizyczną Grupą Badawczą w Pure Biologics S.A. Oprócz roli naukowca, David jest miłośnikiem muzyki we wszystkich jej postaciach, podróżnikiem i zapalonym czytelnikiem literatury pięknej.

dr David Donkor

Dr David Donkor uzyskał tytuł doktora w dziedzinie chemii / nanotechnologii na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie, a wcześniej tytuł magistra w dziedzinie biochemii.  Przed dołączeniem do grupy Aptamerów w Pure Biologics w 2018 r. był stypendystą Canadian Blood Services (CBS) na Uniwersytecie McMaster, gdzie jego praca polegała na wyborze aptamerów jako cząsteczek hamujących i jako czynników służących do odróżniania żywych czerwonych krwinek od komórek eryptotycznych.

Dr Donkor posiada doświadczenie w badaniach nad oddziaływaniem z błoną białkową, opracowywaniem nanocząsteczek do celowanego dostarczania leków, selekcji i charakteryzacji aptamerów. Jest autorem kilku artykułów naukowych, a także współtwórcą aptameru DNA do wewnętrznego czynnika krzepnięcia białka XIa (FXIa): zgłoszenie patentowe.

Gdy nie angażuje się w działalność naukową, lubi spędzać czas na siłowni. Jest zdecydowanym zwolennikiem równowagi w życiu – dbając nie tylko o umysł, ale również o zdrowe i silne ciało.

Urszula Kędzierska

Biolog Molekularny, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, entuzjastka nowych technologii. Jako studentka, a następnie wykonawca, uczestniczyła w projektach naukowych realizowanych w Zakładzie Fizjologii Zwierząt UW, opisujących mechanizmy reakcji zapalnej, . Dzięki temu doświadczeniu, zyskała obszerną wiedzę w dziedzinie immunologii i endokrynologii, doświadczenie praktyczne w pracy z modelami in vitro i in vivo oraz została współautorką 6 publikacji naukowych.

Jako pracownik laboratorium biologii komórki w Pure Biologics stale poszerza swoją wiedzę naukową. Od 2018 pełni funkcję lidera grupy ds. biologii komórki z dużym zaangażowaniem organizuje i usprawnia pracę w szybko rozwijającym się laboratorium, aby pomóc zespołowi w realizacji ambitnych projektów.

Lubi relaksować się gotując, dbając o ogród oraz grając w lokalnych lub ogólnopolskich turniejach brydża sportowego.

dr Jakub Kołodziejski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zdobył tytuł magistra biotechnologii oraz Uniwersytetu Montpellier we Francji, gdzie obronił tytuł doktora w dziedzinie biologii komórkowej i molekularnej. Następnie, zrealizował staż podoktorski na Uniwersytecie w Dundee w Wielkiej Brytanii. W kwietniu 2018 roku został pracownikiem spółki Pure Biologics. Początkowo był osobą odpowiedzialną za dział biologii molekularnej w części usługowej spółki, gdzie projektował oraz nadzorował prace zespołu biologii molekularnej, natomiast od listopada 2018 roku objął funkcję lidera grupy biologii molekularnej.

 

Dr Jakub Kołodziejski posiada ponad 8-letnie doświadczenie w dziedzinie biologii molekularnej oraz komórkowej. W trakcie studiów realizował różne projekty studenckie oraz staże zagraniczne. W trakcie doktoratu pracował nad czynnikami transkrypcyjnymi Twist1 i 2 oraz ich wpływem na stres komórkowy. Następnie w trakcie stażu podoktorskiego kontynuował badania nad stresem komórkowym, skupiając się na procesie tzw. aresztu mitotycznego. Ponadto niejednokrotnie prezentował swoje wyniki w ramach różnych konferencji międzynarodowych. Doktorat oraz staż doktorski pozwoliły dr Kołodziejskiemu na zdobycie oraz rozwinięcie zdolności niezbędnych w samodzielnym realizowaniu projektów badawczych, a także w projektowaniu oraz nadzorowaniu działań zespołu.

Prywatnie miłośnik rowerów górskich z pogranicza all-mountain oraz enduro. Od prawie 4 lat gracz piłki ręcznej na pozycji obrotowego. Początkowo zawodnik klubu Uniwersytetu w Dundee a od września zawodnik drugoligowego WKS Śląsk Handball Team. W wolnych chwilach skleja modele redukcyjne współczesnych odrzutowców. Natomiast długie zimowe wieczory lubi spędzać czytając książki fantasy oraz fantastykę naukową.

Tomasz Klaus

Do zespołu Pure Biologics dołączył w kwietniu 2018. Zaangażowany w projekty, których celem jest uzyskiwanie innowacyjnych bioterapeutyków oraz w projekt rozwoju platformy PureSelect służącej do otrzymywania nowych kandydatów na leki.

Badania nad właściwościami przeciwciał prowadzi od 2011. Rozpoczął je na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zespole prof. Joanny Berety. W trakcie tej współpracy badał niezwykłe cechy mysich immunoglobulin rozpoznających oligosacharydy. Ukończył studia doktoranckie na tym samym uniwersytecie. Praca dotyczyła poprawy stabilności przeciwciał diagnostycznych. Jednocześnie rozwijał nowe odczynniki do oznaczania grup krwi.

Główne osiągnięcia naukowe to: odkrycie nowego mechanizmu obróbki proteolitycznej mysich IgM oraz wyjaśnienie strukturalnych przyczyn oligomeryzacji mysich IgG3.

Daria Mateja

Absolwentka Brytyjskich Uczelni w Aberystwyth oraz Leicester na kierunkach Genetyka i Genetyka Molekularna. W swojej pracy magisterskiej badała charakter delecji genów kodujących glikoforyny będące receptorami dla zarodźca sierpowego malarii. Po ukończeniu studiów rozpoczęła staż w firmie biotechnologicznej Oxford Expression Technologies. Do zespołu Pure Biologics dołączyła w marcu 2018, od początku angażując się w aktywności związane z utrzymaniem prawidłowej pracy laboratoryjnej. Za swoje największe osiągniecie uważa wyróżnienie nagrodami Marry-Ann oraz Pełnymi Kolorami Uniwersytetu za zaangażowanie w życie oraz rozwój uczelni przyznawanymi przez jej władze. Przez ponad 12 lat realizowała swoją pasję uprawiając łyżwiarstwo figurowe oraz synchroniczne odnosząc przy tym liczne sukcesy.

dr Sameer Deshmukh

Sameer posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w badaniach rozwojowych i przemysłowych. Pracował na trzech kontynentach w laboratoriach i na uczelniach bardzo znanych ze swojej pionierskiej pracy w dziedzinie inżynierii przeciwciał i prezentacji fagowej oraz mikrofluidyki.

Passionate about converting research results into tangible products; finds his life’s calling in therapeutic antibody discovery and development. His research acumen is innovative and approach is interdisciplinary. Sameer believes in inclusive leadership with demonstrated ability to translate scientific knowledge into proof-of-concept for novel technologies, and products with the ultimate aim of improving quality of life.

W Pure Biologics rozpoczął pracę  w kwietniu 2018 roku jako Project Manager projektu pt: „Rozwój leku opartego o bispecyficzne przeciwciało do immunoterapii przeciwnowotworowej”. Równocześnie jest zaangażowany  w kilka projektów związanych z rozwojem przeciwciał terapeutycznych. Jest pomysłodawcą i współautorem dwóch innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych w firmie pt: „ PureActivator” i „PureBiKE” o budżecie prawie 80 mln zł.

dr hab. Ewa Brzozowska

Dr hab. Ewa Brzozowska jest naukowcem z piętnastoletnim stażem. Tytuł magistra Biotechnologii uzyskała w 2002 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2009 roku stopień dr nauk biologicznych, a w 2019 roku stopień dr hab. nadanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (IITD, PAN) we Wrocławiu. W latach 2012-2013 pełniła staż jako asystent rzecznika patentowego w kancelarii rzeczników patentowych WTS Witek, Śnieżko i Partnerzy, a w latach 2010- 2014 była brokerem technologii we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ (obecny Port). W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych na Politechnice Wrocławskiej. Od wielu lat współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, między innymi z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniką Warszawską, Instytutem Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz Photonics Research Center w Kanadzie. Za swoje najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia naukowe uznaje udział w badaniach nad opracowaniem innowacyjnego testu diagnostycznego zakażeń S. agalactiae u kobiet w ciąży opartego na wyselekcjonowanych epitopach białek immunoreaktywnch (test został nagrodzony złotym medalem na 29 Międzynarodowych Targach Innowacji INPEX w Pittsburghu USA w 2014 roku). Udział w badaniach nad opracowaniem wysoce-czułych biosensorów światłowodowych służących do detekcji skażeń bakteriologicznych, a także odkrycie i scharakteryzowanie nowej grupy bakteriofagowych hydrolaz polisacharydów. Ewa była kierownikiem i/lub wykonawcą w kilkunastu projektach naukowych.  Jest współautorem  37 publikacji naukowych oraz 6 patentów, a także kilkudziesięciu doniesień naukowych prezentowanych na konferencjach naukowych. Ponadto, jej naukowa aktywność obejmuje badania nad naturalnie indukowaną odpowiedzią immunologiczną człowieka na antygeny bakteriofagowe, badania roli bakterii probiotycznych w chorobach alergicznych oraz badania wpływu mikrobiomu człowieka w kontekście chorób neurodegeneracyjnych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się obecnie na badaniach strukturalnych (krystalograficznych) białek bakteriofagowch oraz na opracowaniu nowych białkowych leków przeciwnowotworowych opartych o przeciwciała.

W Pure Biologics pełni rolę naukowego kierownika projektu PB003 PureActivator.

Ewa Margas

Ewa Margas jest absolwentką Wydziału Biotechnologii na Politechnice Wrocławskiej, a obecnie słuchaczką kierunku „Zarządzanie projektami” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W toku rozwoju zawodowego zdobyła też obszerną wiedzę z zakresu zarządzania systemami jakości w laboratoriach badawczych, uczestnicząc w licznych szkoleniach i pełniąc rolę Pełnomocnika ds. Jakości w spółce Pure Biologics.

Od 2013 roku zatrudniona w Pure Biologics, początkowo zajmowała się pracą badawczą i koncepcyjną z obszaru bioinżynierii białka, a następnie z obszaru prezentacji fagowej (realizując badania kontraktowe z zakresu identyfikowania przeciwciał o potencjale diagnostycznym i innych zastosowaniach).

Obecnie Ewa Margas pełni rolę menadżera projektu w segmencie badań kontraktowych, koordynując pracę zespołów badawczych i odpowiadając za komunikację z Klientem.

dr Sabina Tabaczar

Sabina Tabaczar posiada ponad 8-letnie doświadczenie w pracach B&R. W trakcie doktoratu była stypendystką programu „D-RIM” współfinansowanego przez Unię Europejską wspierającego badania o potencjale komercjalizacyjnym i wykonawcą w dwóch projektach finansowanych przez NCN obejmujących badania nad aktywnością biologiczną nowych cząsteczek o potencjale antyoksydacyjnym do stosowania w chemioterapii. Po odbyciu staży naukowych w dwóch zagranicznych jednostkach naukowych (University of Strathclyde oraz Heriot-Watt University), w latach 2014-2017 była kierownikiem grantu badawczego finansowanego z Narodowego Centrum Nauki (612 000 PLN, Mechanizm powstawania i regulacji spoczynkowych tratw lipidowych nr 2014/12/S/NZ1/00604). Sabina jest współautorką 13 prac opublikowanych w dobrych czasopismach naukowych oraz ponad 10 doniesień zjazdowych prezentowanych na międzynarodowych konferencjach. W Pure Biologics Sabina zajmuje się badaniem oddziaływań międzycząsteczkowych z wykorzystaniem SPR, BLI i MST. Prywatnie pasjonatka mindfulness, snowboardu i spontanicznych wypraw w góry.

Anna Radziszewska, MBA

Anna Radziszewska, MBA, dołączyła do Pure Biologics S.A w lutym 2019 jako nienaukowy project manager projektu: pt. „Opracowanie terapii na bazie immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem” który jest realizowany w spółce pod nazwą PureActivator z identyfikatorem PB003.

Anna posiada 12 letnie doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych, jak również była odpowiedzialna za koordynację pracy zespołów, przygotowywanie przetargów zgodnie z wymogami projektów, negocjacje nowych kontraktów, przygotowanie firm do kontroli projektów.

Jest absolwentką Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu – Master of Business Administration, Szkoły Głównej Handlowej – Podyplomowe Studium Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Anglistyki.

Tomasz Bąkowski

Biolog Molekularny, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zdobył tytuł magistra mikrobiologii. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,  na kierunku „Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności”. Posiada uprawnienia Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywości oraz specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Przez ponad 10 lat pracował w dużym przedsiębiorstwie wielobranżowym, gdzie poszerzał swoje kompetencje menadżerskie w obszarach B2B, B2C oraz zarządzania małymi jak i dużymi zespołami. Obecnie kończy przygotowania do obrony stopnia naukowego doktora – badania będące podstawą dysertacji doktorskiej są ściśle powiązane z biologią molekularną i genetyką.

Do spółki Pure Biologics dołączył w sierpniu 2018 roku. Obecnie pełni funkcję menadżera projektu AptaPheresis – rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu autoimmunologicznej choroby neurodegeneracyjnej.

Prywatnie pilot szybowcowy, uprawia wyczynową jazdę na rowerze górskim typu enduro. Jest jednym z założycieli amatorskiej grupy sportowej Endurocorp. Interesuje się również wspinaczką skałkową i wysokogórską, eksploracją jaskiń.

Karolina Miernik

Karolina Miernik jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji, realizacji i rozliczaniu programów dotacyjnych. Pracując jako  specjalista ds. funduszy sprawowała kontrolę finansową oraz administracyjno-formalną realizowanych w województwie dolnośląskim projektów dofinansowanych z programów unijnych.  W Pure Biologics S.A. pracuje od 2018 roku na stanowisku  Menadżera Projektów,  gdzie odpowiedzialna jest  za koordynacje i  rozliczenia finansowe otrzymywanych dotacji.

Prywatnie pasjonatka jogi i projektowania graficznego, miłośniczka zwierząt, podróży z plecakiem i belgijskiej czekolady.

Martyna Lisowska

(w przygotowaniu)